הסמכה לרפואה

הסמכה לרפואה

שלבי טיפול בבקשות רישוי לעסוק ברפואה ורפואת שיניים בישראל

הכתבה באדיבות International Medicine Studies1. כל בקשה יש להגיש באמצעות לשכת הבריאות המחוזית או הנפתית הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אזרחים שמקום מגוריהם בערים: ירושלים, עכו, נצרת, צפת, עפולה, טבריה ובאר שבע מתבקשים לשלוח בקשותיהם (בצירוף מסמכים מאומתים ומתורגמים ע"י נוטריון מורשה, מקור + העתק) בדואר רשום, ישירות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים בכתובת:

האגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רח' בן טבאי 2 93591., ירושלים. לאחר תשלום האגרה המתאימה הרישיונות/תעודות ישלחו ישירות לכתובת המבקש בדואר רשום.

2. בלשכה יש למלא טופס בקשה וטופס רישום בשלושה עותקים ולצרף המסמכים הנדרשים בהתאם למקצועות הרפואיים השונים.

3 . את המסמכים הנדרשים יש להגיש בשני העתקים.

4 . מסמכים ותעודות מחו"ל יש לתרגם ע"י נוטריון מורשה, בישראל.

5 . המסמכים ייבדקו ויאומתו ע"י פקידת הרישוי בלשכה .

6 . לכל מבקש ייפתח תיק אישי, לכל תיק שנפתח יינתן מספר לפי חלוקה למקצועות.

7 . פקידת הרישוי בלשכת הבריאות, תצרף לתיק מכתב נלווה המפרט את המסמכים המצורפים אליו.

לתשומת לבכם:

רק תיקים המכילים את כל המסמכים הנדרשים יועברו לאגף לרישוי מקצועות רפואיים

במשרד הבריאות בירושלים. תיקים שחסרים בהם מסמכים – לא יטופלו ע"י האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

8. הרישיון ; תעודת ההכרה במעמד ; ההיתר המוגבל ואישורים אחרים, יונפקו באגף לרישוי מקצועות רפואיים ויישלחו ללשכת הבריאות המתאימה.

9 . פקידת הרישוי תודיע למבקש כי הרישיון/תעודה מוכנים ותמסור אותם, אישית למבקש.

10 . תהליך הרישוי באגף לרישוי מקצועות רפואיים נמשך כחודש ימים בממוצע.

שאלות הנוגעות למצב התיק בהליך הרישוי יש להפנות לפקידות הרישוי בלשכות, בלבד.  במקרים מיוחדים, או כאשר מתעוררות שאלות בהקשר למסמכים שהוצגו,  מובאת הבקשה לדיון בוועדה מייעצת לרישוי/הכרה

בבעלי המקצוע.  תכיפות פגישות הועדות משתנה בהתאם למקצוע ולמספר  בעלי המקצוע  המוזמנים לדיון. בהתאם, תהליך הטפול בבקשות שיש  להביאן לדיון בוועדה מייעצת לרישוי או הכרה בבעלי מקצוע כלשהו יכול להמשך מספר חודשים.

11. ברב המקצועות, הרישיון/התעודה המונפקים לראשונה הם זמניים, למשך 14 חודשים. מעמדם של הרישיון/תעודה הזמניים הוא כשל רישיון/תעודה קבועים, למעט תוקפם.

12. לקבלת רישיון /תעודה קבועה, יש לעסוק במקצוע המדובר בישראל שנה לפחות ולהמציא מכתב המלצה מבעל מקצוע מורשה/מוכר המכיר את אישיותו ואת עבודתו של מבקש הרישיון/תעודה בישראל, שנה לפחות.

רופאים נדרשים להמציא מכתב המלצה מרופא מורשה, בעל תעודת מומחה בתחום רפואי כלשהו.

13 . הטפול בבקשות השונות כרוך בתשלום. פרטים לגבי גובה האגרות עבור השירותים השונים הניתנים ע"י האגף לרישוי מקצועות רפואיים יש לברר בלשכות הבריאות. את טפסי התשלום ניתן לקבל בלשכות הבריאות.

 

המסמכים שיש לצרף לבקשה לקבלת רישיון לעסוק ברפואה
תלמידי הפקולטות לרפואה בישראל שסיימו 6 שנות לימוד, חייבים, בנוסף, לסיים 12 חודשי סטאז'. הרשאה לסטאז' יש לקבל מהאגף לרישוי מקצועות רפואיים, או מרופא מחוזי במשרד הבריאות. 

לקבלת ההרשאה לסטאז' יש להמציא:

אישור מדיקן בית הספר לרפואה על סיום 6 שנות לימוד וזכאות לסטאז'.

2 תמונות פספורט.

2 צילומים של תעודת זהות כולל ספח הכתובת.

שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות בשני עותקים

 

 בקשה לרישיון לעסוק ברפואה, לאחר סיום תקופת הסטאז' בארץ:

בוגרי פקולטות לרפואה שסיימו  שש שנות לימוד ן -12  חודשי סטאז',

ומבקשים לקבל רישיון לעסוק ברפואה נדרשים להגיש בקשה ולהמציא את המסמכים הבאים:

 אישור מהאחראי על הסטאז'רים בביה"ח על סיום הסטאז' בהצלחה.

באישור יש לפרט המחלקות והתאריכים בהם בוצע הסטאז'.

אישור מדיקן הפקולטה לרפואה על סיום הלימודים בהצלחה, סיום הסטאז' בהצלחה,

סיום עבודת הגמר בהצלחה וזכאות "לדוקטור לרפואה" .

באישור צריך להיות מצוין תאריך הזכאות לתואר.

 
הערה:

 בוגרי בתי ספר לרפואה בישראל שסיימו 6 שנות לימוד ושנת סטאז' בהצלחה אך לא סיימו את

עבודת הגמר, זכאים לקבל היתר זמני לעסוק ברפואה למשך 12 חודשים. ללא קבלת אישור

הדיקן על סיום עבודת הגמר, לא יוארך ההיתר הזמני מעבר לתקופה זו.

ההיתר הזמני מונפק ע"י מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים למשך 12 חודשים, או ע"י

הרופא המחוזי למשך 6 6 חודשים. ניתן להאריך ההיתר המונפק ע"י הרופא המחוזי ב -

חודשים נוספים בלבד (סכ"ה 12 – חודשים).

 הנפקת ההיתר כרוכה בתשלום אגרה.

היתרים שניתנו ע"י הרופא המחוזי – יש לשלוח העתקים מהם לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות בירושלים.

כאשר קיים אישור זכאות "לדוקטור לרפואה" ניתן לבקש מהאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות בירושלים להנפיק רישיון קבוע ברפואה. לשם כך, יש להחזיר את ההיתר הזמני המקורי לאגף.

 

סגור